Tuottavuuden ja laadun ylläpitäminen työelämässä

Työelämässä laadun ylläpitäminen merkitsee uutta toimintatapaa, joka perustuu uudenlaisiin joustaviin organisaatioihin, asiakaskeskeisyyteen ja korkeatasoiseen laatuun.

Organisaatiot ovat matalia, kevyitä, monitasoisia, tiimeille ja verkostoille perustuvia rakenteita. Niissä johtamisesta on tullut valtuuttamista ja ihmisten valmentamista. Työntekijöille on annettu aikaisempaa enemmän vastuuta tuotannollisten ongelmien ratkaisemisessa ja tuotteiden jatkuvassa kehittämisessä. Työtehtävät ovat aikaisempaa laaja-alaisempia, itsenäisempiä ja vastuullisempia. Oleellista on toiminnan kokonaishallinta, monitaitoisuus ja prosessien ymmärtäminen.

Työelämän kehityksessä ilmenee kompetenssivaatimusten kasvua, joka edellyttää uusien teknologioiden oppimista ja sopeutumista uudentyyppisiin organisaatioihin. Uusissa organisaatioissa päätösvalta yleensä siirtyy alemmaksi, organisaatiot madaltuvat ja ohentuvat ja vastuu jakaantuu useammalle yksilölle. Työntekijät osallistuvat yhä enemmän oman työnsä suunnitteluun ja ottavat itse vastuuta sen onnistumisesta. Työntekijältä edellytetään kykyä ymmärtää oman alansa yleisiä päämääriä, suunnitella yhteistyössä ratkaisuja, arvioida toimintaansa ja korjata sitä.

Tulevaisuuden työssä tarvittava osaaminen voidaan jakaa täsmätiedoksi ja sanattomaksi tiedoksi. Globaalistuminen muuttaa työtä ja työelämää ja korostaa täsmätietoa monilla aloilla. Ammattitaito on valttia, koska nuorten muodollinen koulutustaso on ratkaisevasti ikäihmisten koulutustasoa parempi. Mutta tutkinto-opinnoilla hankittu osaaminen vanhenee hyvinkin nopeasti. Siksi elinikäisen oppimisen tehostaminen ja täsmätiedon jatkuva uusintaminen on tärkeää. Ikääntyvän työvoiman hallitsema ns. hiljainen tieto kuuluu kuitenkin globaalitaloudessakin työvoiman ydinosaamiseen.

Viimeaikaista työelämän kehitystä on leimannut yritysten elinkaarten lyheneminen ja työsuhteiden pirstaloituminen. Varsin suuri osa nykyisestä työvoimasta sijoittuu epätyypillisiin työsuhteisiin. Työelämän kansainvälistyminen ja informaatioteknologian kehittyminen nopealla vauhdilla synnyttävät uusia ammatteja, lisäävät kielitaitovaatimuksia ja muuttavat yritysten kilpailukykyvaatimuksia muutoinkin. Liiketoiminta modernissa taloudessa perustuu lisääntyvässä määrin nopeasti muuttuvan tiedon käyttöön. Uusia ammatteja syntyy ja vakiintuneiden ammattinimikkeiden takaa löytyy monin tavoin muuttunut työ.

Jätä kommentti